slovensko | english
Odvetniška pisarna
Mirko Bandelj d.o.o.

Področja dela

Gospodarsko pravo

 • priprava aktov za enoosebne in večosebne družbe,
 • pravna pomoč pri preoblikovanju in statusnih spremembah v družbah,
 • pravna pomoč pri vodenju podjetja,
 • stečajni postopek, postopek prisilne poravnave in likvidacije,
 • varstvo konkurence,
 • urejanje pravic intelektualne lastnine,
 • zastopanje v gospodarskih sporih.

Civilno pravo

 • pogodbeno pravo (pravna pomoč in sestava pogodb, pravni pregled pogodb)
 • izvršilno pravo (opomini pred izvršbo, vlaganje izvršilnih predlogov, poizvedbe o premoženju dolžnikov, obračun zamudnih obresti),
 • nepremičninsko pravo (sestavimo pogodbe, vpis v zemljiško knjigo, posestni in mejni spori, varstvo lastninske pravice, vzpostavitev etažne lastnine, ... )
 • dedno pravo (dednopravne pogodbe in zahtevki, pomoč v zapuščinskih postopkih)
 • družinsko pravo (priprava predloga za sporazumno razvezo ali razvezno tožbo, zahtevki za preživnino, sporazumi med zakonci)
 • odškodninsko pravo (vložitev odškodninskih zahtevkov in tožb, pogajanje z zavarovalnico, … )

Delovno pravo

 • priprava splošnih internih aktov delodajalca,
 • pravna pomoč pri ugotavljanju pogojev za kadrovsko prestrukturiranje,
 • priprava in pogajanja pri sklepanju kolektivnih pogodb,
 • priprava in sklepanje pogodb o zaposlitvi,
 • zaščita delavcev pri uveljavljanju njihovih pravic iz delovnega razmerja,
 • pravna pomoč v primerih redne ali izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi,
 • zastopanje v delovnih sporih.

Upravno in ustavno pravo

 • javna naročila (pripravimo razpisno dokumentacijo, zahtevek za revizijo, … ),
 • pridobitev gradbenih in uporabnih dovoljenj,
 • zastopanje strank v upravnih postopkih in upravnih sporih,
 • ustavne pritožbe posameznikov,
 • predlogi za presojo ustavnosti in zakonitosti predpisov.